Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, mikä tarkoittaa, että kaava kattaa alueellisesti koko maakuntamme. Sisällöllisesti maakuntakaava kattaa kaikki maankäyttömuodot. Maakuntavaltuustomme hyväksyi kaavaehdotuksen yksimielisesti 27.5.2019. Kaava on lainvoimainen.

Maakuntakaavan keskeinen tavoite on tukea ja edistää Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Maakuntakaavalla varataan asumisen, palveluiden, yritystoiminnan, liikenteen, teknisen huollon, suojelun ja virkistyksen kannalta tarpeelliset maa-alueet maakunnan yleispiirteisessä mittakaavassa pitkällä tähtäimellä. Myös seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen esitetään maakuntakaavassa. Tämän maakuntakaavan mitoituksen tavoitevuosi on 2040.

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Maakuntakaavan roolina on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon. Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL).

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa maakuntakaava huomioon ja pyrkiä edistämään kaavan toteuttamista. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus hyväksytään maakuntavaltuustossa. Selostuksessa esitetään kuvaukset kaavan suunnitteluperiaatteista, tavoitteista ja vaikutuksenarvioinnin tuloksista sekä muut kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Virallinen kuvaus

Kanta-Hämeen Maakuntakaava 2040

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Heidi Koponen

  Heidi Koponen

  Aluesuunnittelupäällikkö

  Hämeen liitto

 • Paula Mustonen

  Paula Mustonen

  maakuntainsinööri

  Hämeen liitto

 • Juuso Helander

  Juuso Helander

  Liikenneasiantuntija

  Hämeen liitto

Tietoja päivitetty 01.04.2022